På disse nettsidene eksperimenterer jeg med nye måter å bruke læreplanene på. Alt er laget vha. Grep. Ta kontakt med erlend.thune@iktsenteret.no, dersom du har forslag til forbedringer av disse sidene. Se forøvrig https://github.com/PfDK/data-udir for informasjon om hvordan jeg har laget sidene.
Gå til oversikt over læreplaner
Se ordsky og tabell over ord på tvers av alle læreplaner
Disse bokstavene/tegnene blir ignorert dersom de står alene:,.\/\-')(+\’”"«–§π
Disse ordene blir gitt ekstra tyngde:Ingen
Disse ordene blir ignorert:a et én en det andre dei eller eit kan bm.: fra etter desse to den å han ein eitt ved som med i til og for av om er kva hos frå

Ordsky og tabell over de 100 mest brukte ordene i læreplanen for

Læreplan i samfunnsfag


Scroll ned for å se ordene i en tabell.
Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet.

Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplanen

Totalt antall ord: 711
OrdFrekvens
korleis41
gjere32
greie31
diskutere27
ulike25
drøfte25
Noreg22
bruke18
beskrive17
mellom17
døme16
gje13
samtale11
samfunnsfaglege11
vurdere11
informasjon11
finne10
konsekvensar10
land10
seg10
digitale10
presentere10
menneske9
samfunn9
har8
sentrale8
ei8
over8
forklare8
samanlikne7
hovudtrekk7
verda7
tema7
kvifor6
samfunnet6
fagomgrep6
samfunnsfagleg6
dag6
undersøkje6
trekk6
reflektere6
dette6
kart6
politiske6
kultur5
kjelder5
årsaker5
ut5
plassere5
moglegheiter5
spørsmål5
utfordringar5
formulere4
analysere4
nokre4
fortelje4
samane4
rasisme4
utvikling4
reglar4
bruk4
variasjonar4
rettar4
forhold4
definere4
seksualitet4
respekt4
skrive4
forholdet4
tid4
omgrepa4
vere4
kjønnsroller4
deira4
rettane4
skape4
makt3
følgje3
1800talet3
omgrepet3
påverka3
kulturen3
levekåra3
hadde3
nasjonale3
fakta3
tekstar3
levekår3
hendingar3
papirbaserte3
samiske3
første3
samanhengar3
skilnader3
ressursar3
påverkar3
økonomi3
blir3
istida3
demokrati3
enkle3
medium3
fram3
anna3
ha3
vise3
viktige3
geografiske3
grunnleggjande3
konfliktar3
utforske3
familie3
tiltak3
haldningar3
fordommar3
ulikt3
seksuell2
globale2
delta2
fagsamtalar2
også2
påliteleg2
globalisering2
nettvett2
problemstilling2
personvern2
undersøkingar2
storleik2
diagram2
tabellar2
fungerer2
rettsstaten2
kriminalitet2
forteljingar2
lever2
overgrep2
under2
kjenneteikn2
vilkår2
norske2
meiner2
at2
variere2
menneskerettar2
både2
menneskeverd2
fortid2
notid2
familien2
landet2
samisk2
Norden2
eigen2
levevis2
hovudprinsippa2
arbeidslivet2
spor2
eige2
lokale2
heimstaden2
institusjonar2
setje2
landa2
aktuelle2
nemningar2
landskapsformer2
landskap2
stader2
planleggje2
rike2
fattige2
verdien2
barn2
forventningar2
jenter2
gutar2
forventningane2
opplevast2
forbruk2
knytte2
vekst2
oversikt2
urfolk2
lokalt2
demokratiske2
oppfatningar2
berekraftig2
stad2
forklaringar2
gjennom2
undersøking2
sitt2
syn2
natur2
relevante2
lese2
historie2
tidsline2
gjennomføre2
trekkje2
verktøy2
arbeid2
tekst2
denne2
statane2
halvdelen2
minoritetar2
finst2
historia2
utviklinga2
nyare2
omveltingar2
framveksten2
likestilling2
Europa2
internasjonale2
kunne2
etiske2
registrere2
tolke2
seie2
klima2
følgjer2
gjer2
nytte2
påverknad2
personleg2
krefter2
kjærleik2
revolusjonen2
variasjon2
misbruk2
rusmiddel2
saman2
velferdsstaten2
viktigaste2
parti2
partia2
norsk2
medverknad2
sine2
kulturelle2
aktuell2
formålet2
FN2
samarbeid2
resultat2
munnleg2
skriftleg2
problemstillingar2
diskriminering2
omgrep2
interesser2
utvikla2
kjeldene2
Internett2
verdiar2
dagens2
handlingar2
presis2
kjeldetilvisingar2
kulturlandskapet1
grunngjevne1
vore1
forme1
tankar1
vorte1
livsvilkår1
noko1
offentleggjer1
når1
kritisk1
dersom1
diskusjonar1
samfunnsdebattar1
påstandar1
argument1
identifisere1
hendingane1
relevans1
formål1
hjelp1
sanning1
opplevd1
synet1
prege1
ideologi1
annleis1
framstillast1
synsvinklar1
gjev1
statistikken1
drøftingar1
tendensar1
berekne1
statistiske1
bidrag1
vidare1
byggje1
presentasjonar1
ideal1
beskriv1
historisk1
notidig1
funn1
relevansen1
samarbeidet1
rolla1
urfolkssamarbeid1
perspektiv1
internasjonalt1
samanfallande1
midt1
fornorskingspolitikken1
løysing1
forslag1
samfunnskonflikt1
samanes1
motstridande1
identitet1
vi1
symbol1
kamp1
utviklingstrekk1
unge1
plikter1
statistikk1
1900talet1
diskusjonsforum1
motsetnader1
peikar1
politisk1
utan1
eigne1
leve1
hovudoppgåver1
maktinstitusjonane1
mot1
teknologiske1
søkjer1
samfunnsmessige1
tobakk1
endringar1
forståingar1
omkring1
framstilt1
lys1
rollene1
knyter1
kvardag1
roller1
ulikskap1
manglande1
samliv1
orientering1
økonomien1
industrielle1
idear1
innlegg1
førte1
forbruksvanar1
inn1
verke1
amerikanske1
kommersiell1
flyktning1
framandt1
kome1
heimlandet1
rømmer1
somme1
flyktningstraumar1
sosialisering1
brukar1
reparerast1
hindrast1
luft1
vatn1
jord1
forureine1
økosystem1
øydeleggje1
produksjon1
fridomskampen1
franske1
vegetasjonssoner1
fekk1
verdsdelar1
sosialiseringa1
likskapar1
busetnad1
næringar1
naturressursar1
ungdom1
heile1
danning1
kolonialisme1
imperialisme1
avkolonisering1
forbrukar1
største1
områda1
forbrukarens1
tradisjonelle1
fylka1
nabokommunane1
karttenester1
temakart1
søkjestrategiar1
hente1
atlas1
verknader1
kulturmøte1
skildre1
gjorde1
europearar1
oppdagingsreiser1
framstille1
tidsinndelinga1
grunnar1
varierte1
opplysningstid1
renessanse1
mellomalder1
tidsepokane1
ansvar1
eiga1
vår1
rekne1
antikken1
inntekter1
romerske1
greske1
elvekulturar1
tidlege1
19001
2000talet1
menn1
kvinner1
opnar1
minoritetane1
nye1
opp1
lokalisere1
dokumentere1
budsjett1
hushald1
livssituasjon1
sparing1
låneopptak1
omfanget1
former1
regionar1
Nordkalotten1
grensene1
trekte1
Russland1
målestokk1
nordiske1
perioden1
kartteikn1
sentralt1
nærare1
dansketida1
slutten1
vikingtida1
samfunnsutviklinga1
fleire1
indre1
opphavsrett1
ytre1
jorda1
nettetikk1
slike1
funna1
søk1
rørsler1
rekning1
teljing1
krev1
luftmassane1
krinsløpet1
samtid1
vatnet1
hendingsrekkje1
førebyggjast1
opplever1
handlar1
tenkjer1
vêr1
samlivsformer1
meiningar1
skilje1
vegetasjon1
løysingsforslag1
konklusjonar1
varierer1
lokalsamfunnet1
naturgrunnlaget1
spørsmålet1
belyse1
teknologi1
moglege1
foreslå1
premissar1
likeverd1
rettferd1
1
endrar1
skolesamfunnet1
avgjersler1
miljøet1
samspel1
praktisere1
utforme1
normene1
bryte1
vil1
globalt1
religiøs1
regulerer1
normer1
etnisk1
struktur1
lage1
kulturell1
vald1
grensesetjing1
skaper1
befolkningar1
problem1
oppstår1
motverke1
pengebruken1
befolkningsutvikling1
urbanisering1
kvardagen1
møter1
flytting1
kartleggje1
delar1
store1
yrke1
oppgåver1
relasjonar1
familieformer1
arbeidsmarknaden1
virke1
liv1
tidsskilnader1
himmelretningar1
orientere1
skilnadene1
peike1
reise1
kjenneteiknar1
kjeldetilfang1
språk1
folk1
jamnare1
fordeling1
godt1
heim1
skole1
nær1
landskapet1
utforsking1
fremjar1
knyte1
arbeidsmiljø1
verdsdelane1
verdshava1
samfunnsspørsmål1
namn1
argumentere1
arbeidsløyse1
heimfylket1
heimkommunen1
rollefordeling1
måtar1
minnesmerke1
samlingar1
inneber1
ho1
lokalmiljø1
nasjonalt1
organisasjonar1
historiske1
att1
kjenne1
endra1
reduserast1
skolen1
FNpakta1
sidan1
menneskealdrar1
arbeidstakar1
FNs1
arbeidsgjevarorganisasjonane1
plass1
nasjonaldagane1
faktorar1
februar1
61
mai1
171
feirar1
bestemmer1
menneskerettserklæring1
lønns1
levemåten1
forandra1
jordbruket1
arbeidsvilkår1
etablere1
jernalderen1
bronsealderen1
bedrift1
hovudlinene1
kristninga1
balanserekneskap1
levemåte1
kjønnsdelt1
FNkonvensjonar1
arbeidsmarknad1
påverke1
systemet1
kanalar1
ILOkonvensjonen1
kom1
menneska1
demokratiet1
fantasere1
samlarar1
jegerar1
levde1
steinalderfolk1
sin1
urfolks1
sjølv1
representasjon1
framtid1
kjem1
syne1
innverknad1
lovgjeving1
empati1
grunnlag1
konfliktfylte1
gjevande1
brot1
etnisitet1
sosioøkonomiske1
møte1
kulturar1
styreform1
skildringar1
rettsstat1
styreforma1
styringsorgana1
skilnaden1
fleirtalsdemokratiet1
ønskt1
kontakt1
seksuelle1
lovbrot1
økonomiske1
behandla1
illustrere1
politikken1
utfordringane1
står1
overfor1
variert1
drøftande1
bli1
mengd1
uttrykk1
einskilde1
økonomisk1
klassifisering1
oppteljing1
metodar1
levestandard1
motarbeide1
livskvalitet1
kunnskap1
brukt1
samhandling1
digital1
fleirkulturelle1
verdssamfunnet1
forbruksmønsteret1
forbrukarane1
nyttig1
informasjonen1
EUs1
mål1
tobakks1
styringsorgan1
tilrettelagde1
Noregs1
EU1
typar1
rusmiddelbruk1
heng1
menneskerettsbrot1
aktørar1
redusere1
fattigdommen1
terrorisme1